ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az e-GépTár Kft. által forgalmazott új és használt gépek, adapterek és alkatrészek
(továbbiakban eszközök) értékesítése kapcsán

Általános rendelkezések

Szerződő felek megállapítják, hogy az e-GépTár Kft. mezőgazdasági és építőipari eszközök kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az e-GépTár Kft. az általa forgalmazott új és használt eszközök értékesítése kapcsán kerül Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e-szerint járnak el.

Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött szállítási megállapodáson, adásvételi szerződésen vagy más írásbeli megállapodáson alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.
Vevő az adott jogügylet kapcsán készült szállítási megállapodásban szereplő eszközt az e-GépTár Kft-től megvásárolja, az e-GépTár Kft. pedig ezen eszközt a Vevő részére eladja. Felek között az adásvételi jogügylet csak írásban jöhet létre.

I. Felek együttműködési kötelezettsége

 1. Az e-GépTár Kft. a Vevő (Megrendelő) által kijelölt személynek (gépkezelőnek) az átadást követően a gép „Kezelési és Karbantartási Utasítás” szerinti kezeléséhez – a vevő igénye esetén – egyszeri alkalommal, külön térítés nélkül segítséget nyújt. Vevő a fentiek szerinti igényét legalább az eszköz átadását megelőzően 4 nappal a kért időpont megjelölésével írásban köteles az e-Géptár Kft.-nek az info@egeptar.hu címre megküldve jelezni.
  Az eszközök esetén a Kezelési és Karbantartási Utasítás kapcsán adott kezelési és karbantartási oktatás nem helyettesíti a Kezelési és Karbantartási Utasítás Vevő részéről történő elolvasását, annak betartását és alkalmazását. Vevő tudomásul veszi, hogy az eszköz későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából eredő károkért az e-GépTár Kft.-t semminemű felelősség nem terheli. Az e-GépTár Kft. nem tehető felelőssé a Vevő részéről elmulasztott oktatás és Kezelési és Karbantartási Utasítás el nem olvasása okozta hibákért, károkért.
 2. Az e-GépTár Kft. tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező eszköz műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését és előírásait. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei, illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott eszközt, így az e-GépTár Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő problémákért.
 3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges
  körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.
 4. Nem egyösszegű fizetés, illetve hitel/lízing bevonással történő teljesítés esetén Vevő köteles az adásvétel tárgyára vagyonbiztosítást, illetve töréskár kapcsán biztosítást kötni a futamidő végéig. A biztosítás és a káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés költségei a Vevőt terhelik.

II. Szállítási feltételek

 1. A szállítási és egyéb határidőket, valamint az eszköz átadás-átvételének időpontját felek a közöttük létrejött szállítási megállapodásban rögzítik.
 2. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért az e-GépTár Kft. felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges kárát az e-GépTár Kft nem köteles megtéríteni.
 3. A Vevő a megvásárolt eszközt az e-GépTár Kft. által megjelölt telephelyen veszi át. Egyedi megállapodás alapján a megrendelt eszközt az e-GépTár Kft. a Vevő költségén az általa
  megjelölt helyre szállítja, ahol is a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni az eszköz
  szállítóeszközről történő lerakodásáról. A kárveszélyviselés minden esetben az átadás helyén száll át a Vevőre és ez a dolog minőségi és mennyiségi átvételének helye is. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és ezen időponttól kezdődően viseli a kárveszélyt.
 4. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul köteles az e-GépTár Kft.-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az e-GépTár Kft. felelősséget nem vállal.
 5. A Vevő átvételi késedelme esetén az e-GépTár Kft. jogosult az általa kijelölt átvételi időponttól az átvétel időpontjáig (ha az átvételi késedelem a Vevő hibájából származik, vagy a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza) a Ptk. (magánszemélyek esetén 301.§ (1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 301/A.§ (2) bekezdése) szerinti késedelmi kamatnak megfelelő kezelési díjat felszámítani. Vevő azon károkat és járulékos költségeket (pl. az ügyintézés kapcsán) is köteles megtéríteni, melyeket a fenti kezelési díj nem fedez.
 6. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és
  beüzemelésről szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.
 7. Az e-GépTár Kft. megtagadhatja a megrendelt eszköz szállítását, ha a szállítást megelőzően
  információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az európai uniós, illetve a magyar kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodást.

III. Vételár

 1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező eszköz vételárát a szállítási megállapodásban, illetve az adásvételi szerződésben rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR) kötik, a vételárat bruttó (nettó ár+Áfa) összegben határozzák meg. A megadott árak hatósági jelzéssel (rendszám) ellátott gépek esetén vámkezelten érvényesek. A forgalomba helyezés költségét a Vevő viseli.
 2. Amennyiben Vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja számláztatni, illetve fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során felek az elszámolás alapjául a Kereskedelmi és Hitelbanknál érvényes deviza I. eladási árfolyamot fogadják el és a számlaárat külön adásvételi szerződésben rögzítik.
 3. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés olyan okból hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből az e-GépTár Kft. az előleg teljes összegének 20%-át kitevő összeget kártérítés címén levonja és a fennmaradó összeget fizeti vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt felek a jogügylet meghiúsulása kapcsán az e-GépTár Kft.-t ért károk átalányának tekintik.
 4. Amennyiben a megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül átadásra, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló bruttó összegét elveszíti, a kapott foglaló bruttó összegét kétszeresen köteles visszatéríteni.
  Jogügylethez kapcsolódó használt eszköz ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását és a számlán megjelölt használt eszköz átadás-átvételét követően vehető figyelembe.
 5. Az előleg, illetve a foglaló befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az e-GépTár Kft. a jogügylettől elállhat.
 6. A foglaló vagy az előleg befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. Az e-GépTár Kft. nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ekkor az e-GépTár Kft. jogosult az átvett foglaló, illetve előleg összegéből a III.3. pontban írt tételeket külön felhívás nélkül is levonni. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben, ha a vételárba beszámítandó használt eszköz átadásának, mint a vételár megfizetésének feltétele az új eszköz átadására kijelölt időpontig nem teljesülne. A Vevő minden esetben köteles az e-GépTár Kft.-nek a foglaló összegét meghaladó felmerült kárát is megtéríteni.
 7. A vételár tartalmazza a vám, az illetékek és az ÁFA összegét, melyet az e-Géptár Kft. a számlákon részletezve feltüntet. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és az e-GépTár Kft. áregyeztetésének eredménye. Ugyanazon típusú eszköz jogügyletenként eltérő vételáron is forgalomba kerülhet. Ennek tényét Vevő tudomásul veszi.
 8. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
  – a Vevő a saját erőt az e-GépTár Kft.-nek megfizette, valamint
  – a finanszírozó pénzintézet, illetve a lízingcég a Vevő által igényelt hitelt, illetve a
  lízingösszeget átutalta az e-GépTár Kft. részére.
  Használt eszköz beszámítása esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a beszámított használt eszköz forgalomképes állapotáról gondoskodik, így különös tekintettel a korábbi hitelével kapcsolatos tehermentesítés összes költségeit megfizette, az ügyintézéshez szükséges meghatalmazásokat és dokumentumokat az e-GépTár Kft. részére átadta, illetve a forgalomképességhez szükséges pénzintézeti, hatósági, vagy más az üggyel kapcsolatban illetékességgel bíró szervezet utasításainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, vagy eljárási cselekményei végrehajtásának eleget tett. Vevő köteles továbbá a beszámíttatott használt eszköz eladását a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően a megadott határidőn belül bejelenteni.
  A használt eszköz beszámítási ára az új eszközre vonatkozó adásvétel teljesüléséig – amennyiben azt foglalóként nem vették volna figyelembe – kauciónak minősül, s az Vevő szerződésszegéséből eredő károk és költségek fedezetéül szolgál.
 9. Beszámítás esetén az új és a használt eszközökre vonatkozó adásvételi szerződésekben írtak összefüggő oszthatatlan kötelemnek minősülnek.
 10. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen jogügylet során a hitel/lízing igénybevételéhez szükséges, eszközfinanszírozási kérelmet és mellékleteit, valamint a pénzintézet által kért további dokumentumokat az e-GépTár Kft. ügyintézője részére az ügyintéző által megjelölt időpontig rendelkezésre kell bocsátania. Vevő az együttműködési kötelezettségének késedelmes teljesítése jogkövetkezményeit maga viseli. Vevőt a szállítási megállapodás megkötése kapcsán a pénzügyi finanszírozás ügymenetéről és a járulékos költségekről az e-GépTár Kft. képviselője tájékoztatja, melynek tényét abban tett nyilatkozatával is elismeri.
 11. Vevő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy jelen ÁSZF, illetve a kapcsolódó jogügyletekhez szükséges adatait – így személyes adatait is – a finanszírozási közvetítést végző e-GépTár Kft. adatbázisába felvegye és kezelje. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy az itt kezelt adatait az e-GépTár Kft. a finanszírozó pénzintézeteknek/finanszírozást végző egyéb szervezeteknek kezelésre átadja.
 12. Amennyiben a Vevő részére az általa igényelt hitelt a finanszírozó pénzintézet nem engedélyezi, úgy a Vevő az igényelt hitel összegével azonos összegű vételárrészt köteles legkésőbb a hitelkérelem elutasítás közlését követő 8 napon belül az e-GépTár Kft-nek megfizetni.
 13. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg.
 14. Az e-GépTár Kft. az eszköz Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére. Vevő az e-GépTár Kft. ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.
 15. Az értékesített eszköz vonatkozásában a tulajdonjogát az e-GépTár a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően külön nyilatkozat alapján száll át a Vevőre.

IV. Teljesítési feltételek

 1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén az e-GépTár Kft. jogosult a
  biztosítéknyújtási feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
 2. Amennyiben a Vevő az adott jogügylet kapcsán megkötött szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, az e-GépTár Kft. írásbeli felszólítása alapján az ott megjelölt határidőben nem egyenlíti ki az e-GépTár Kft. ott meghatározott követeléseit, úgy az e-GépTár Kft. jogosult a tartozás megfizetéséig a Ptk. (magánszemélyek esetén 301.§ (1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 301/A.§ (2) bekezdése) szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
 3. Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek a fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.
 4. Az e-GépTár Kft. jogosult arra, hogy a Vevőnek a vele szemben bármely jogcímen fennálló
  követelését esedékességkor a Vevővel szemben az e-GépTár Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa. Így az e-GépTár Kft.-nek jogában áll a Vevő által már befizetett eszközvásárlási előleg, vagy egyéb vételárrész összegét a fennálló és időközben lejárttá vált alkatrész, szerviz, vagy másik eszköz vételára kapcsán fennálló vevői tartozásra elszámolni.

V. Garancia, szavatossági jog

 1. Az e-GépTár Kft. jótállási nyilatkozatát, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új eszköz átadási dokumentációja tartalmazza. Vevő e vonatkozásban a szerződési feltételeket megismerte és ennek tudatában szerződik. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner garanciális kötelezettsége esetén az e-GépTár Kft. a Vevővel
  szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító az e-GépTár Kft. felé teljesít. Ennek megfelelően az e-GépTár Kft. jogosult az általa elvégzett javításokat és alkatrészeket Vevő felé kiszámlázni, majd garancia körében a gyártó által elfogadott bejelentéseket utólagosan jóváírni. Az e-GépTár Kft. nem vállal felelősséget az esetleges gyártói elutasításokért, így Vevő az általa garanciálisnak vélt meghibásodások javítását az e-GépTár Kft.-től nem követelheti az eszköz jótállása teljes fennállásának időtartamában.
 2. Hitel/lízing igénybevételével vásárolt eszköz esetén a szavatossági igény érvényesítésére a vonatkozó szerződés rendelkezései az irányadók.
 3. Felek megállapodása alapján, azon eszközök esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.
 4. Felek megállapodnak abban, hogy használt eszköz vásárlása kapcsán a Vevő szavatossági igényének érvényesítéséről lemond. A gép vételárának meghatározásánál a vevői joglemondásra az e-GépTár Kft. tekintettel van, felek ennek tudatában szerződnek.
 5. Az e-GépTár Kft. a nem általa végzett szervízszolgáltatás, illetve nem megengedett minőségű alkatrész beépítése, a Vevő által végzett átalakítások és beavatkozások kapcsán garanciát nem vállal, a szavatossági jogok érvényesítését kizárja.
 6. A garanciális időszakban bekövetkező meghibásodásnál a kezelői hibát felek bizonyítottnak tekintik, ha az eszköz kezelője nem vett részt az e-GépTár Kft. átadás napján tartott kezelői és karbantartási oktatásán. Vevő az eszköz ismételt – új gépkezelő esetén – bemutatását térítés ellenében kérheti. Ennek elmulasztása esetén az e-GépTár Kft. nem tehető felelőssé az eszközben okozott károkért.

VI. Szerződésszegés jogkövetkezményei

 1. Amennyiben Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az e-GépTár Kft. jogosult a használati jogot megvonni és az adásvétel tárgyát az esedékes követelés teljes megtérítéséig a Vevőtől visszabirtokolni és felelős őrzésében tartani.
 2. Az e-GépTár Kft. jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:
  a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az e-GépTár Kft. felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít,
  b) az e-GépTár Kft. megítélése szerint az adásvételi jogügyletet biztosító fedezet értéke csökken, vagy érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a Vevő ilyen tartalmú felszólítás ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot,
  c) Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy végelszámolási eljárást kezdeményez,
  d) az e-GépTár Kft. tudomására jut, hogy Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési
  kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad,
  e) Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott,
  f) a Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely az e-GépTár Kft. megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését,
  g) az adásvétel tárgyát Vevő nem biztosítja.
 3. A felmondás időpontjában Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát haladéktalanul rendeltetésszerű, használatra alkalmas tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt az e-GépTár Kft. képviselőjének a megjelölt helyen átadni. A felmondás a fennálló tartozást és valamennyi járulékát lejárttá teszi, melynek tényét és annak összegszerűségét a Vevő mindenkor elismeri, azt nem vitatja. Vevő a felmondást követően a fennálló tartozását az e-GépTár Kft. részére haladéktalanul megfizeti.
 4. Ha Vevő az adásvétel tárgyát a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át, úgy az e-GépTár Kft-t megilleti az eszköz birtokbavételének és elszállításának joga, melynek költségét Vevő köteles viselni. Vevő az eszköz visszabirtoklásának lehetőségét köteles biztosítani, az e-GépTár Kft. képviselőjének, illetve megbízottjának eljárása nem minősül birtokháborításnak és nem valósít meg a Btk.-ban szabályozott tényállást.
 5. Vevő tudomásul veszi, amennyiben az eszközt a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át az e-GépTár Kft.-nek vagy képviselőjének, hanem azzal továbbra is sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el és ellene az e-GépTár Kft. bűntető eljárást kezdeményez. A bűntető eljárás megindítása mellett az e-GépTár Kft. megindítja a szükséges polgári peres eljárást is, továbbá az érintett eszközt a forgalomból kivonatja.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. A Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait az e-GépTár Kft. az adatkezelési nyilatkozatban rögzített módon kezelje.
 2. Felek megállapodnak abban, hogy az e-GépTár Kft. az általa értékesített és/vagy szervizelt eszközökön logo-ját matricával elhelyezheti.
 3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.
 4. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.
 5. Az e-Géptár Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében –saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. Az e-GépTár Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazítva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert ajánlott levélben értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.
 6. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a Dunakeszi Városi Bíróság alkalmazását kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az
  irányadóak.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. január 1. napjától lépnek hatályba.